رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با خانم لاین شیر بنز (Lynne Sherburne-Benz ) مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد.
در این دیدار که در مقرر ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی انجام شد، مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا در رابطه به کارکردها و برنامه های آیندۀ شان برای حمایت مؤثر از تعلیمات تخنیکی و مسلکی بحث نمود.

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ضمن خوش آمدید به خانم لاین شیر بنز ،مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا ، از حمایت های دوامدار بانک جهانی ابراز امتنان نمود و گفت که حمایت و هکاری بانک جهانی در بخش تعلیمات تخینکی و مسلکی نشان دهندۀ تعهد عمیق و دراز مدت این نهاد با مردم افغانستان می باشد.