admin

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با خانم لاین شیر بنز (Lynne Sherburne-Benz ) مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد.در این دیدار که در مقرر ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی …

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد Read More »

پروژه دوم انکشاف مهارت های افغانستان DLI3

این بخش پروژه دوم انکشاف مهارت های افغانستان به باز نگری نصاب تعلیمی 7 رشته دارای اولویت صنوف 13-14 انستیتوت های تخنیکی اختصاص دارد. در سال 2018  نصاب تعلیمی رشته های کمپیوتر ساینس و محاسبه باز نگری گردیده که توسط ریاست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی منظور گردیده است، کتب های مربوط و مواد آموزشی …

پروژه دوم انکشاف مهارت های افغانستان DLI3 Read More »