پروژه دوم انکشاف مهارت های افغانستان DLI3

این بخش پروژه دوم انکشاف مهارت های افغانستان به باز نگری نصاب تعلیمی 7 رشته دارای اولویت صنوف 13-14 انستیتوت های تخنیکی اختصاص دارد. در سال 2018 نصاب تعلیمی رشته های کمپیوتر ساینس و محاسبه باز نگری گردیده که توسط ریاست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی منظور گردیده است، کتب های مربوط و مواد آموزشی لازم آنها نیز تهیه گردیده است. قرار است سمستر اول این نصاب ها در سمستر خزانی سال 1398 بصورت آزمایشی در چندین انستیتوت تطبیق گردد. نصاب های تعلیمی رشته های اگرونومی و هارتیکلچر بر اساس یک تفاهم نامه میان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، پروژه دوم انکشاف مهارت های افغانستان و پروژه تعلیمات تخنیکی و مسلکی زراعت در افغانستان با حمایت مالی پروژه دوم مهارت های افغانستان انکشاف داده می شود. نصاب تعلیمی آنها تکمیل گردیده و سمستر آمادگی آن درسمستر خزانی 1398 بصورت آزمایشی تطبیق میگردد. نصاب تعلیمی رشته اداره تجارت به اساس یک تفاهم نامه میان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و نهاد جی آی زید GIZ-TVET انکشاف داده می شود. در سال 2019 در نظر است تا نصاب تعلیمی، کتب مربوط و تمام مواد لازم رشته های ساختمانی و ترمیم موتر برای صنوف 13-14 انکشاف داده شود.